Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMEEN - PRIJZEN - LEVERINGEN - BETALINGSVOORWAARDEN - ANNULERING - TERUGNAME VAN GOEDEREN - GARANTIE - KLACHTEN

Algemeen

Archideli is een oefenfirma van het VDAB Competentiecentrum Brugge. Alle transacties via ArchiDeli zijn virtueel en niet rechtsgeldig.
Onze verkoop is onderworpen aan de hieronder vermelde algemene voorwaarden. Elk ander beding in de aankoopvoorwaarden van de bestelbon of andere documenten die uitgaan van onze klanten, wordt als nietig beschouwd en niet aanvaard, met uitzondering van deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons aangenomen.
Van elke klant wordt geacht dat hij bij het plaatsen van een bestelling die verkoopsvoorwaarden die hierna worden vermeld, kent en aanvaardt, ook al stemmen ze niet overeen met zijn eigen aankoopvoorwaarden.

Prijzen

Onze prijzen zijn geldig tot vernieuwing catalogus of herziening prijzen. Onvoorziene verhogingen van de fabricagekosten of ongunstige wisselkoersen kunnen ons ertoe noodzaken sommige prijzen van week tot week te wijzigen.
Alle prijzen geafficheerd op onze site zijn exclusief btw.

Leveringen

Elke te voorziene leveringsmoeilijkheid moet door de klant worden gemeld bij bestelling.
De leveringstermijnen worden slechts ter inlichting opgegeven. Het feit dat deze termijnen worden overschreden, geeft, welke ook de oorzaak ervan is, aan de koper geen enkel recht op schadevergoeding, boetes, vernietiging van de bestelling of verbreking van de overeenkomst.

Leveringen in Belgie:
Al onze goederen worden gratis geleverd op de door ons vastgelegde leveringsdagen.
Voor leveringen op ander dan door ons voorziene data wordt een meerkost volgens regio aangerekend. 

Leveringen buitenland:
Bij buitenlandse leveringen maken wij gebruik van een extern transportbedrijf.
De kosten zijn afhankelijk van het aankoopbedrag,  gewicht en volume van de goederen.

[terug naar boven]

Betalingsvoorwaarden

Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop vereffend is.
Betaling van de facturen binnen 8 kalenderdagen geeft recht op 2 % disconto. De normale betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum.
Betalingen gebeuren steeds op bankrekeningnummer BE93 4174 2334 6567, tenzij expliciet anders vermeld op de factuur.

Laattijdige betaling

De factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum.
Betalingen na de vervaldag brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 2 %, alsook een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebedrag

Annulering

Verbreking van gedane bestellingen om welke reden ook dient binnen de 24 uur te gebeuren en is enkel mogelijk mits akkoord van de verkoper. Annulering na deze periode zal in hoofde van de verkoper een recht op schadevergoeding toekennen ten belope van 30 % van de totale aankoopsom.

Terugname van goederen

Gezien de aard van de goederen nemen wij nooit goederen terug.   [terug naar boven]

Garantie

Gezien de aard van de goederen geven wij geen garantieperiode. Wij veronderstellen dat elke levering die door de klant in ontvangst wordt genomen in goede staat werd geleverd.

Klachten

De klant wordt verzocht altijd eerst het aantal pakken en de inhoud ervan te controleren alvorens de leveringsbon te tekenen. Indien hij merkt dat de levering niet overeenstemt met de bestelling, dient hij dat te vermelden op de leveringsbon en ons per e-mail te contacteren binnen de 48 uur.

Ons telefoonnummer

Ons telefoonnummer is 050 729 800.   [terug naar boven]

Joomla templates by Joomlashine